3.3DNA分子复制课件(人教版必修II)
3.3DNA分子复制课件(人教版必修II)第1页

知识回顾

1.           2.          3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.           10.                                

下面是DNA的分子结构模式图,请用文字写出图中1-10的名称。

胞嘧啶

腺嘌呤

鸟嘌呤

胸腺嘧啶

脱氧核糖

磷酸

脱氧核苷酸

碱基对

氢键

一条脱氧核苷酸链的片段

zxxkw