免费下载部编版小学一年级语文上册期末复习资料
免费下载部编版小学一年级语文上册期末复习资料第1页

十七、读拼音写汉字。 一年级语文上册读拼音写汉字练习(1)

班级 姓名

  kǒu rì lì hòu men

门 生 起 前 他

hé shū shàng zhōng zhǎng

苗 包 课 国 高

  xué hǎo yòng kāi yǔ

放 友 作 关 点

  jiàn niú lín duì huí

看 黄 森 错 家

sì shí shǒu xīn yí bàn èr yuè bā gè

sān tiān shàng xià kǒu tóu shàng shān kāi kǎu

ěr mù rì yuè dà huǒ sì gè shí yuè

bái yún dà shān xiǎo chóng bā shí huǒ shān

xià shān kě shì ér zi tóu mù rén kǒu

dà yuè kǒu zi tóu shàng kě kǒu dà rén

    

.8 .